Leukemická sekce
České hematologické společnosti ČLS JEP
ve spolupráci se skupinou CELL
(The CzEch Leukemia study group – for Life),

s podporou společnosti
Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.


pořádají

edukační sympozium na téma

Chronická myeloidní leukémie: léčba a výzkum v ČR
aneb jaké jsou naše současné znalosti o CML

za účasti předních českých odborníků v oblasti léčby a výzkumu CML

1. října 2010 od 10.30 hod.


Kongresové centrum U Hájků
Na Poříčí 42, Praha 1


Certifikáty:

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Účast je ohodnocena 5 kredity.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín a místo konání
1. října 2010, od 10.30 hod.
Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1
Pro registrované účastníky zdarma
mapa
Pro účastníky možnost parkování zdrama.

POŘADATEL SYMPOZIA:

Leukemická sekce
České hematologické společnosti ČLS JEP
ve spolupráci se skupinou CELL
(The CzEch Leukemia study group – for Life),
s podporou společnosti Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.

PŘEDSEDNICTVÍ SYMPOZIA:

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

KOORDINÁTOŘI VĚDECKÉHO PROGRAMU:

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. (HOK Olomouc)
MUDr. Hana Klamová, CSc. (ÚHKT Praha)
MUDr. Daniela Žáčková (IHOK Brno)

TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU

Klinická část sympozia:

• od interferonu a alogenních transplantací k imatinibu
• TKI´s v 1. linii léčby
• TKI´s ve 2. linii léčby
• rezistence k imatinibu v 1. linii
• cytogenetické změny u CML v éře TKI
• místo alo-transplantace v léčbě CML
• nová ELN doporučení pro léčbu CML
• prognostický význam monitorování léčebné odpovědi

Experimentální část sympozia:

• aplikace poznatků z imunologie v léčbě CML
• molekulární biologie a standardizace v oblasti stanovení Bcr-Abl
• mutační analýzy Bcr-Abl
• molekulární metody přispívající k individuální léčbě CML pacientů
• kmenové buňky CML
• výzkum v oblasti CML a možnosti spolupráce v ČR

Klinická část sympozia: Léčba CML v roce 2010 - state of art


10.00 - 10.30Registrace, káva
10.30 - 10:50Zásadní obrat v léčbě CML v prvním desetiletí nového století: od interferonu a alogenních transplantací k imatinibu. Prognostický význam monitorování léčebné odpovědi.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
10:50 - 11.10Doporučení European LeukemiaNet (ELN) a léčba CML v současné době.
MUDr. H. Klamová, CSc.
11.10 - 11.30Cytogenetické změny u CML v éře TKI a jejich vliv na prognózu choroby
prof. RNDr. M. Jarošová, CSc.
11.30 - 11.50Mechanismy rezistence k imatinibu: laboratorní a klinická rezistence
MUDr. D. Žáčková
11.50 - 12.10Jaké je místo alogenní transplantace u CML v roce 2010?
MUDr. M. Karas
12.10 - 12.30TKI 2. a 3. generace v léčbě pacientů s rezistencí či intolerancí imatinibu
doc. MUDr. E. Faber, CSc.
12.30 - 12.50Budoucnost léčby CML
prof. MUDr. J. Mayer, CSc.
13.00 - 14.00Oběd a přestávka

Experimentální část sympozia:
Molekulární metody a individualizovaná léčba CML

14.00 - 14.15Molekulární biologie v léčbě CML: interpretace výsledků a standardizace molekulárního testování v ČR
Mgr. K. Machová-Poláková, Ph.D. - ÚHKT Praha
14.15 - 14.30 Význam transportérov hOCT-1 a ABCB1 u pacientov s CML
Ing. Filip Rázga - IHOK Brno
14.30 - 14.45Aplikace poznatků z imunologie v léčbe CML
MUDr. Peter Rohoň - FN Olomouc
14.45 - 15.00MicroRNA v chronické myeloidní leukémii
Mgr. Tereza Lopotová - ÚHKT Praha
15.00 - 15.15 In vitro testy nových variant BCR/ABL kinázové domény u pacientů s CML
MUDr. Soňa Peková, PhD. a spol. - Laboratoř molekulární diagnostiky, Laboratoře CHAMBON a.s.
15.15 - 15.30Postižení krevních linií u dětské Ph-pozitivní ALL - kde leží hranice mezi Ph-pozitivní ALL a CML?
MUDr. Eva Froňková, Ph.D., Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol
Archiv 2010